תקנון חברה

הגדרות

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או פריטים המוצעים באתר. לצורך תקנון זה, "המשתמש" או "המבקר" או "הלקוח", משמעו – כל אדם, לרבות חברה, הרשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן. תקנון שימוש זה בלשון זכר מטעמי נוחהות בלבד, כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה

תנאי השימוש-

4.  כל המבצע פעולה באתר מצהיר בעצם פעילותו באתר כי הנו מודע להוראות תקנון האתר, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי השימוש כמפורט מטה, הנך מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר ו/או לבצע בו כל פעילות ו/או לעשות בו כל שימוש. HOTTIES שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר.

5. משתמשים שגילם נמוך מ 18 שנים נדרשים להודיע להוריהם אודות תוכן תנאי השימוש ולקבל את הסכמתם לכניסה ו/או לשימוש באתר. הסכמה ו/או הרשאה ו/או אי-מניעה ו/או מתן אפשרות לקטינים להיכנס ו/או לעשות שימוש באתר מעידה על הסכמתם ואישורם של ההורים לתנאים אלו, הן בעצמם והן ביחס לקטינים. ההורים אחראים להודיע לקטינים המעוניינים להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש באתר אודות תנאי השימוש, כמו גם לפקח על פעולות הקטינים באתר בהתאם לתנאי השימוש. כל כניסה ו/או שימוש ו/או פעילות של קטין באתר מעידה על הסכמה של הורי הקטין כאמור בתנאי השימוש.

6. הינך רשאי לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי ולא מסחרי.

7. כל התוכן שייך בבלעדיות לחברה להלן HOTTIES. אין לעשות שימוש בשום אופן, בשם החברה, בלוגו, בתוכן, בטקסט, בתמונה/תמונות, בשמות הדגמים או בכל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווקי או פרסומי של  HOTTIES (להלן: "התוכן"), ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל. עוד מובהר, כי בשימוש בתוכן למטרות אישיות ולא מסחריות, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בכתב זה, הינך נדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית כפי שמופיע באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו. 

רכישה באתר

8. רשאים לרכוש מוצרים תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים להלן.

9. בלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה HOTTIES , מתוקף מעמדה כבעלת האתר וכמנהלה, רשאית למנוע ממבקר שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

10. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר ו/או HOTTIES לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

11. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;

12. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב HOTTIES  או בצדדים שלישיים כלשהם;

13. אם מבקר הפר את תנאי שימוש אלו או כל הסכם אחר עם HOTTIES או מי מטעמה ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מHOTTIES, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;

14. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

15. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר HOTTIES, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל התשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית והמע"מ שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי המבקר. 

זמני אספקה

11. (1) ניתן לאסוף מנתניה ללא עלות או (2) לקבל את המוצרים באמצעות שליח עד הבית ובעלות של 30 ₪ כולל מע"מ (בקנייה של מוצרים מעל 399 ₪, המשלוח הינו ללא תשלום), או (3) באמצעות מערכת לוקרים אלקטרונית / נקודות חלוקה [ E-POST ] בסכום של 15 ₪ כולל מע״מ (ברכישה של מוצרים מעל 249₪, אין תשלום נוסף).

12. זמני הספקת המוצרים באתר – הינם בין 3-10 ימי עסקים. עם הגעת המוצר יצרו קשר עם הלקוח לצורך תיאום הספקתו. משלוחים בהפצה לאזורים מרוחקים יתבצעו עד 12 ימי עסקים. יום הרכישה לא נכלל במניין ימי ההספקה.

13. במקרה של איחור או עיכוב הידועים מראש, נעשה את מירב המאמצים בכדי ליידע את המשתמש בדבר האיחור.HOTTIES  איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

ביטול עסקה

כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן: הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל. במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר (באותם תנאי עסקה), בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה במצבו, רשאית HOTTIES לגבות פחת זה מהלקוח. לא יינתן זיכוי עבור דמי המשלוח. HOTTIES שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את הפעילות באתר, לרבות אך לא רק, ביטול רכישת מוצרים, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית; אם אירעה תקלה טכנית באתר אשר מונעת את פעילותו התקינה; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את פעילותו התקינה של האתר; במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר; בכל מקרה, שלדעת HOTTIES נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה; אם לאחר רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית HOTTIES לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו. לחילופין, רשאית HOTTIES להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם לבחירת הלקוח לא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב הכסף במלואו. במקרה של ביטול חצי עסקה של עסקה משולבת (כדוגמא: פריט שני ב-20 שח על הזול מבינהם) יש צורך בביטול כל העסקה בהתאם לחוקי הגנת הצרכן, והתקנון  בתג המבצע. במקרה של קופון – לא ניתן לקבל החזר על סכום ההנחה שהקופון הקנה, ההחזר הוא בהתאם למדיניות הביטולים וחוק הגנת הצרכן מהסכום ששולם בפועל בגין הפריטים שנרכשו.

החזרת מוצרים

מדיניות החזרת המוצרים של הרשת תהא בהתאם לחוק ותקנות הגנת הצרכן.

ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית.

הלקוח יציג חשבונית מקורית המעידה כי לא חלפו 14 יום מיום קבלת המוצר. ההחזר יינתן תוך 7 ימי עסקים מקבלת המוצר במחסן הלוגיסטי.

תשומת ליבכם כי מוצרים שנרכשו והיו במסגרת מבצע סוף עונה ניתן להחזיר ולקבל זיכוי כספי עד 48 שעות מעת הקניה וזאת כל עוד לא נעשה שימוש במוצרים, בהצגת חשבונית קניה ועד 14 יום, מיום קבלת המוצר.

בחלוף 14 יום מיום קבלת המוצר לא ניתן יהיה להחזיר ולקבל זיכוי כספי. תשומת ליבכם כי עפ"י דין לא ניתן לקבל החזר כספי ו/או להחליף בגדי הלבשה תחתונה. מובהר כי החלפות ניתן יהיה לעשות בשילוח חוזר לחברה ו/או בהחזרה לנתניה ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר, לא נגרם נזק למוצר והוא מוחזר באריזתו המקורית – באפשרות הלקוח לבצע החלפה באמצעות שליח עד הבית בעלות של 30 ש"ח כולל מע"מ – על הלקוח להודיע על כוונתו להחליף מוצר בדף "צור קשר"  באתר  ו/או דרך שירות הלקוחות בwhatsup . *לא ניתן להפקיד החזר בגין פריט / חבילה שלא שבה אלינו.

אחריות ושירות

אחריות ושירות השירותים יינתנו בהתאם לחבילות השירותים אשר הוצעו ע"י הנהלת האתר עם תחילת השירות. אורך השירות הינו ע"פ מועד הזמן אשר נקבע מראש. הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים פיזיים וכספיים או כל נזק אחר שנגרמו במהלך השירות או בעקבות השימוש במוצרים. הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או משימוש בהם והשלכותיהם.

תוכן האתר

המוצרים המוצגים באתר עומדים ו/או יועמדו למכירה באתר, כל עוד הם זמינים במלאי ובהתאם לשיקול דעתה המלא של HOTTIES.

המידע המופיע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד.

HOTTIES שומרת על מלוא זכויותיה לשנות את המידע המופיע באתר בהתאם לצרכיה ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט.

HOTTIES אינה מתחייבת שהמידע המופיע באתר הינו ו/או יהיה מעודכן בכל רגע נתון, ואינה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע באתר.

בין השאר, HOTTIES אינה מתחייבת שכל מוצר המופיע באתר קיים ו/או יהיה קיים במלאי החברה ו/או בחנויות.

מעבר לכך, HOTTIES שומרת על מלוא זכויותיה לשנות מחירי מוצרים המופיעים באתר בלא כל הודעה מוקדמת ובלא לעדכן את האתר. HOTTIES לא תישא בכל אחריות, לנזק, עלות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים או עקיפים, שיגרמו לאדם או לכל גוף אחר ושעשויים לנבוע מטעות ו/או תקלה ו/או אי דיוק ו/או השמטה  בקשר עם המידע המוצג באתר ו/או בחלק ממנו (להלן: "טעות").

המחירים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. בעת ביצוע ההזמנה יתבקש המשתמש למסור פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שיתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.

קניין רוחני

כל הזכויות בקניין רוחני ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, know-how,  סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של HOTTIES, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי. בכל הנוגע לאמור בסעיף 24 לעיל, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני.

פרטיות

במידע האישי אותו תמסור לHOTTIES יעשה שימוש על מנת לספק ולשלוח לך מוצר או מידע שהתבקש על ידך ועל מנת ליצור עמך קשר לצורכי השלמת עסקה ו/או לעדכונים חשובים במידת הצורך ולשיקול דעת HOTTIES. HOTTIES תוכל לגלות את המידע האישי שלך רק אם : (א) היא נדרשת לעשות כן על פי חוק ו/או תקנה ו/או כל החלטה שיפוטית או מעין שיפוטית ; (ב) על מנת להגן על זכויותיה או רכושה או אלו של לקוחותיה; (ג) על מנת לפעול מידית להגנת הביטחון האישי של לקוחותיה או הציבור; (ד) בעקבות ו/או בקשר עם מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים מהותית של HOTTIES. משתמש אשר מאשר לקבל מידע שיווקי בעת הרישום לאתר / ביצוע ההזמנה, אנו שולחים דוא״ל (שיווק ישיר) עקב הסכמתך לקבל דיוורים שיווקים מאיתנו. להסרה מיידית מרשימת התפוצה לקבלת דיוורים ניתן ללחוץ על כפתור ״הסר״ בסיומת המייל השיווקי.

הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח. תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין. באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו. האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר או שירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים בפריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת משתמש מגישה לאתר בנקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

 

אם יש לך הצעות יעול ו/או שאלות נוספות נשמח לשמוע ממך.

054-760-8124

HOTTIES

מבצע היכרות
לזמן מוגבל

הנחה של 10% ברכישה ראשונה עכשיו באתר

בחר שפה»